Privacyverklaring

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NCV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van onze diensten of activiteiten;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Als NCV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit. 

Verwerking van persoonsgegevens van (commissie-)leden
Persoonsgegevens van (commissie-)leden worden door de NCV verwerkt en gebruikt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • In geval van commissieleden; communicatie t.b.v. het effectief functioneren van een groep en/of commissie;
 • het benoemen (naam en bedrijfsnaam) van de commissieleden in het jaarverslag van de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NCV de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door de NCV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de NCV verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldformulier lidmaatschap en/of aanmeldformulier nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NCV de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door de NCV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van overige persoonsgegevens
prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Overige Persoonsgegevens worden door de NCV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, allergiepassen, uitnodigingen en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge/schriftelijke toestemming (o.a. contactformulier) en/of afgifte visitekaartje 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NCV de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, bij aanvraag allergiepas; allergiegegevens.  Uw (bijzondere) persoonsgegevens worden door de NCV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde of voor de duur van de afhandeling van een vraag/verzoek.

Evenementen/bijeenkomsten/webinars
De gegevens die de deelnemer op het aanmeldformulier invult worden gebruikt voor het organiseren van de bijeenkomst en het vervaardigen van een deelnemerslijst. De gegevens zullen maximaal 6 maanden bewaard worden. Tijdens de evenementen/bijeenkomsten (mede) georganiseerd door de NCV kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen gepubliceerd worden in verslagen/persberichten van de NCV, op ncv-cosmetica.nl, andere websites van de NCV of op sociale media. Door een evenement/bijeenkomst te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze kunnen worden gepubliceerd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De NCV verkoopt in geen geval  persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn
De NCV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de NCV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
E: info@ncv-cosmetica.nl
T: 030 6049480

Het kan voorkomen dat onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, op onze website staat altijd de meest actuele versie.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 oktober 2021.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies