Verpakking

Functie verpakkingen

Een adequate verpakking zorgt voor productbescherming, faciliteert veilig transport, zorgt ervoor dat het product in de perfecte staat bij de consument komt, en biedt de consument belangrijke informatie over het product, waaronder de aanwezige ingrediënten en gebruiks- veiligheidsvoorschriften. Verpakkingen dienen de consument aan te spreken en stralen het imago uit van de fabrikant. Kortom: De verpakking van cosmetica is onderdeel van de beleving van een product en moet kwalitatief goed en aantrekkelijk zijn.   

Type verpakkingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 typen verpakkingen: 

  • Primaire verpakking: de verpakking waarin het product zit dat direct aan de consument wordt verkocht (consumenteenheid). Dit kan een meervoudige verpakking betreffen waarbij het product (lees ‘inhoud’) niet in direct contact staat met de verpakking die in het schap staat.
  • Secundaire verpakking: de verpakking waarin meerdere consumenteenheden zitten – deze verpakking wordt gebruikt voor promotiedoeleinden (bijv. ‘multi-packs’: promo 2+1), transport en opslag.
  • Tertiaire verpakking: de verpakking waarin meerdere secundaire verpakkingen gebundeld worden om als geheel te worden getransporteerd en opgeslagen.

Wetgeving

Verpakkingen die op de Europese markt worden gebracht, moeten voldoen aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval (94/62/EG).  In Nederland zijn deze eisen opgenomen in het Besluit Beheer verpakkingen 2014. De richtlijn dient handelsbelemmeringen te helpen voorkomen en het milieu-impact van verpakkingen te verminderen. Er worden eisen gesteld ten aanzien van de vervaardiging en samenstelling van verpakkingen, hergebruik en het terugwinnen van verpakkingsmateriaal. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft een leidraad en een checklist essentiële eisen gemaakt om bedrijven verder op weg te helpen. Wanneer u verpakte cosmetische producten op de Nederlandse markt brengt, verklaart u automatisch dat aan de essentiële eisen is voldaan. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet hierop toe.

Inzameling en recycling

Zodra een product is uitgepakt of opgebruikt, verandert de verpakking in afval. In Nederland is de producent verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van het gebruikte verpakkingsmaterialen. Om aan deze voorwaarden te voldoen, moeten producenten van cosmetica afvalbeheersbijdrage betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen. De bijdrage is gebaseerd op de totale kosten per materiaalsoort m.b.t. de verwerking, monitoring, preventie van zwerfafval en onderzoek door het kennisinstituut. Met deze gelden worden verpakkingsmaterialen in Nederland ingezameld en waar mogelijk hergebruikt, meer hierover lees u hier.

Duurzaamheidsinitiatieven

De cosmetica-industrie is voortdurend bezig met de innovatie van haar verpakkingen, met oog op het minimaliseren van het milieu-impact. Dit doen cosmeticabedrijven bijvoorbeeld door:

  • Minder verpakkingsmateriaal toe te passen, door kleinere verpakkingen (bijv. dunnere flessen, minder dik karton)  op de markt te brengen.
  • Het type verpakkingsmateriaal aan te passen. Bedrijven passen bijvoorbeeld monomaterialen toe in plaats van samengestelde verpakkingen.  Een ander voorbeeld is het gebruik van papier en/of karton in plaats van kunststof.
  • Het toepassen van voordeel- en navulverpakkingen
  • Het produceren van zorgvuldig te doseren verpakkingen 

Voorbeelden van specifieke verduurzamingsinitiatieven kunt u lezen op steedsduurzamer.nl (website is nog onder constructie).

Brancheverduurzamingsplannen 

In 2012, hebben het verpakkende bedrijfsleven, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ondertekend. Met de overeenkomst streven de drie partijen invulling te geven aan de verplichtingen uit het Besluit beheer verpakkingen. In het Addendum bij deze overeenkomst staat dat alle relevante branches plannen moeten opstellen met de hoogst haalbare doelstellingen voor het verduurzamen van verpakkingen. De brancheplannen van de afgelopen periode treft u hier: 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies