Actieprogramma PFAS: werkgroep cosmetica

Sinds een kleine twee jaar werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen in het Actieprogramma PFAS georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en VNO/NCW MKB Nederland. In dit programma worden handelingsperspectieven in beeld gebracht om de bronnen van PFAS in de leefomgeving aan te pakken. Doel van het Actieprogramma is om emissies van PFAS naar het milieu terug te dringen en om de blootstelling van mensen aan deze stoffen fors te verminderen. De samenwerking heeft er al toe geleid dat bedrijfsleven en overheid zich ervan bewust zijn dat er op Europees niveau aan PFAS-restrictiemaatregelen (het ‘principeverbod’) wordt gewerkt. Op dit moment wordt verwacht dat het verbod in 2026 van kracht wordt en dat er dan voor bedrijven nog maximaal 1,5 jaar gelegenheid is om de transitie te maken naar PFAS-vrije producten. U kunt daar nu al aan beginnen!

Het Actieprogramma maakt bedrijven en overheden vooral bewust van het aanstaande verbod. Bedrijven worden gestimuleerd tijdig om te schakelen naar duurzame en veilige alternatieven. Op dit moment wordt voor vijf concrete branches c.q. producten, in werkgroepverband, geïnventariseerd wat nodig is om de transitie te maken: papier, brandblusschuim, textiel & tapijt, rubbers & kunststoffen, afvalwaterzuivering en ook cosmetica. Eerder uitgevoerde nationale en internationale onderzoeken naar de bronnen van PFAS vormen hiervoor de basis. Bij het in beeld brengen van handelingsperspectieven is er aandacht voor de verschillende schakels in de keten, van de productie van PFAS, de toepassing bij het maken van producten, het gebruik hiervan tot de verschillende emissie- en blootstellingsroutes. Ook wordt er milieubreed naar het probleem gekeken (lucht, bodem en water). Afwenteling van het ene naar het andere milieucompartiment moet immers worden voorkomen. De NCV heeft in samenwerking met het actieprogramma de Facsheet PFAS in cosmetica ontwikkeld voor de leden van de NCV. Onderdeel daarvan is een stappenplan voor de identificatie van PFAS in cosmetica aangevuld met een PFAS-ingrediëntenlijst zoals aanwezig in CosIng, de Europese database. Ook is er een factsheet ontwikkeld die voor iedereen toegankelijk is. Deze downloadt u hier: Factsheet PFAS in cosmetica (kort).

Dit jaar zullen meer branches worden benaderd om in werkgroepverband aan de slag te gaan. Niet onbelangrijk is verder dat verkend wordt of en zo ja op welke wijze PFAS-houdend afval in Nederland (of daarbuiten) verwerkt kan worden. Als het EU-verbod van kracht wordt zal er, zo wordt verwacht, een grote hoeveelheid PFAS-houdende producten duurzaam verwerkt moeten worden. Voor ontdoeners van dit afval is het van belang te weten waar zij met hun afval naar toe kunnen. Op dit moment is er in Nederland geen afvalverwerking van PFAS-houdende producten mogelijk. 

Naast branches kunnen ook individuele bedrijven eventuele onderzoeksvragen e.d. onder de aandacht brengen van het Actieprogramma PFAS. Neem hiervoor contact op met de NCV. Zij kan u in contact brengen met het Actieprogramma.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door dit aan te vinken, wordt er een cookie geplaatst om de popup te verbergen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie

Ik accepteer het gebruik van cookies